Aktualności


Informuję, że w czasie stanu epidemii dni i godziny pracy Kancelarii uległy skróceniu. Spotkania umawiane są telefonicznie. Porady prawne przez telefon w ramach Kancelarii nie są, co do zasady, udzielane.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie) informuję, że: 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych to: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Aleksandra Fedorowicz, ul. Hetmana S. Czarnieckiego 30/31/103, 73-110 Stargard. Z Kancelarią można skontaktować się osobiście – na adres ul. Hetmana S. Czarnieckiego 30/31/103, 73-110 Stargard, telefonicznie – na tel. 663 388 977, jak i drogą poczty elektronicznej – na e-mail: kontakt@radca-fedorowicz.stargard.pl (dalej: Kancelaria, administrator); 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej łączącej Panią/Pana z Kancelarią, - realizacji obowiązku ustawowego wynikającego ustawy z 6 lipca 1982r. ze zm. o radcach prawnych oraz innych aktów prawnych związanych ze świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego, - spełnienia przez Kancelarię wymogów wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowego i o rachunkowości, - celach archiwalnych i ewentualnych odszkodowawczych dotyczących wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej łączącej Panią/Pana z Kancelarią; 3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów dotyczących świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego, prawa podatkowego i o rachunkowości, jak i z konieczności należytego wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej łączącej Panią/Pana z Kancelarią (możliwe przekazanie - w powyższych sytuacjach - w szczególności: urzędom i organom państwowym i samorządowym, sądom, stronom i uczestnikom postępowań, których to postępowań dotyczy umowa o świadczenie pomocy prawnej łącząca Panią/Pana z Kancelarią, osobom zatrudnionym w biurze rachunkowym obsługującym Kancelarię); 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat, licząc od dnia ukończenia świadczenia pomocy prawnej łączącej Panią/Pana z Kancelarią – do późniejszej z tych dat; 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z rozporządzenia, w szczególności z art. 17 ust. 3 rozporządzenia; 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest to też niezbędne do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Kancelarią. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania - konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość świadczenia pomocy prawnej; 8. podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to: - art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, - art. 6 ust.1 lit.c rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, - art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/ Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych; w Pani/Pana przypadku są to cele: podatkowe, rachunkowe i archiwalne administratora, jak i dotyczące ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem przez Kancelarię umowy o świadczenie na Pani/Pana rzecz pomocy prawnej; 9. ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 11. ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 12. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (aktualnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa; 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wykonanie stargard.com.pl - strony internetowe stargard
© Aleksandra Fedorowicz. Wszystkie prawa zastrzeżone