title>Adwokat StargardO kancelarii


Pomoc prawną w ramach Kancelarii świadczy radca prawny Aleksandra Fedorowicz.
Aleksandra Fedorowicz ukończyła w 2007 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. W latach 2007-2010 r. odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w 2010 r. zdała egzamin sędziowski. W latach 2010-2014 pracowała w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. W 2013 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2011 r., nr wpisu SZ-1057.


Świadczona w ramach Kancelarii pomoc prawna obejmuje:

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ:
 1. obrona oskarżonego w sprawach karnych,
 2. reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych w toku postępowania przygotowawczego oraz przed sądem, w tym w szczególności sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń na postanowienia o odmowie/umorzeniu postępowania przygotowawczego, subsydiarnych aktów oskarżenia, prywatnych aktów oskarżenia,
 3. dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
 4. obrona obwinionego i reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia.


PRAWO CYWILNE, w tym w szczególności sprawy:
 1. o roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego, których źródłem jest zachowanie podmiotów prywatnych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa albo odpowiedzialność gwarancyjna zakładów ubezpieczeń (np. z tytułu wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, błędów lekarskich, warunków wykonywania kary pozbawienia wolności, decyzji organu jednostki samorządu terytorialnego),
 2. o wykonanie umowy i o roszczenia wynikające z umowy (np. o zapłatę kary umownej),
 3. o naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 4. o roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (np. o zapłatę wobec rozliczenia konkubinatu),
 5. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (np. do zawarcia umowy przyrzeczonej, do zwrotnego przeniesienia własności po odwołaniu darowizny), o ochronę własności, o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności, związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną, z zakresu służebności osobistych, gruntowych, przesyłu,
 6. o naruszenie posiadania,
 7. o ochronę dóbr osobistych,
 8. o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych,
 9. o uchylenie uchwał spółek,
 10. o usunięcie niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.


PRAWO SPADKOWE, w tym w szczególności sprawy:
1. o stwierdzenie nabycia spadku,
2. o uznanie testamentu za nieważny,
3. o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
4. o dział spadku,
5. o zachowek.


PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, w szczególności sprawy:
1. o rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa,
2. o alimenty, ich podwyższenie, obniżenie, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
3. o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
4. o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
5. o odebranie dziecka,
6. o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
7. o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
8. o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
9. o ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę.


PRAWO ADMINISTRACYJNE, w tym w szczególności:
 1. sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych,
 2. reprezentowanie stron w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


        W ramach Kancelarii świadczona jest także pomoc prawna stronom i uczestnikom postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych; o zabezpieczenie powództwa, postępowania klauzulowego oraz postępowania egzekucyjnego.
        Zakres pomocy we wszystkich powyższych sprawach obejmuje:
 • reprezentację przed sądem, jak i organami postępowania administracyjnego, przygotowawczego, egzekucyjnego,
 • pomoc prawną przed rozpoczęciem postępowania sądowego, administracyjnego, przygotowawczego lub egzekucyjnego, polegającą w szczególności na przygotowywaniu pism przedsądowych, pozwów, opiniowaniu i tworzeniu projektów umów, ugod, uchwał, regulaminów, innych dokumentów, udzielaniu porad ustnych i pisemnych.


W przypadku wątpliwości co do zakresu świadczonej pomocy prawnej zalecany jest kontakt z Kancelarią.

Wykonanie stargard.com.pl - strony internetowe stargard
© Aleksandra Fedorowicz. Wszystkie prawa zastrzeżone